Artikel 1 Definitie

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Organizing Academie (hierna te noemen OA) en opdrachtgevers en deelnemers van trainingen en workshops en andere activiteiten (hierna te noemen: ‘activiteiten’).

1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan ieder persoon of bedrijf waarmee OA een overeenkomst sluit tot het verzorgen van activiteiten, ongeacht of opdrachtgever zelf of een derde deelneemt aan de activiteiten.

1.3. Onder deelnemer wordt verstaan de persoon die daadwerkelijk aan de activiteit deelneemt.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever-deelnemer zich mondeling of schriftelijk aanmeldt en een schriftelijke bevestiging krijgt van diens aanmelding. Bij sommige trainingen is een aanbetaling verplicht, dit zal in de bevestiging worden genoemd.

2.2. De opdrachtgever/deelnemer heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door OA.

Artikel 3 Annulering opleiding

3.1. De opdrachtgever/deelnemer heeft het recht deelname aan, of opdracht voor een opleiding per e-mail of schriftelijk te annuleren. Opdrachtgever/deelnemer heeft een bedenktijd van 7 werkdagen, in deze tijd kan hij de opleiding kosteloos annuleren.

3.2. Bij annulering van de opleiding tot 30 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag, betaald de opdrachtgever/deelnemer alleen administratiekosten. De hoogte van dit bedrag werd in de schriftelijke bevestiging vermeld of bedraagt €25,-. Eventuele aanbetaling wordt binnen 7 kalenderdagen terugbetaald.

3.3. Bij annulering tussen 30 en 14 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag, betaalt opdrachtgever/deelnemer de helft van de deelnamekosten.

3.4. Bij annulering korter dan 14 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag, of als de deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de activiteit deelneemt, betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling.

3.5. OA heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, de activiteit te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren. De opdrachtgever/deelnemer heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door opdrachtgever aan OA betaalde bedrag binnen 7 werkdagen.

Artikel 4 Betaling

4.1. OA brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een digitale factuur. Op verzoek kan een factuur per post verzonden worden. De opdrachtgever/deelnemer dient de deelnamekosten te voldoen voor de eerste trainingsdag.

4.2. De opdrachtgever/deelnemer is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan OA.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1. OA spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen uit te laten voeren.

5.2. OA is tegenover opdrachtgever en deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de opleidingsgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

5.3. OA is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

5.4. OA is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

5.5 De deelnemer is verantwoordelijk voor de schade welke hij/zij veroorzaakt aan de bezittingen van de deelnemers, of de groepsruimte of faciliteiten gehuurd of gebruikt door de organisator.

5.6. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

Artikel 6 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

6.1 Door cursisten verstrekte informatie wordt door OA, diens personeel en/of voor OA werkzame personen vertrouwelijk behandeld. OA conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 7 Participatie

7.1. De docenten zijn gemachtigd om een deelnemer die, om welke reden dan ook, de groepsactiviteiten belemmert uit de activiteit te zetten.

7.2. De afspraken die gemaakt zijn, zowel mondeling als schriftelijk, zijn bindend.

7.3. Het nemen van foto’s is verboden, tenzij in overleg en uitsluitend voor eigen gebruik toegestaan.

7.4.  Kopiëren van cd’s, dvd’s en ander materiaal is verboden, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

7.5. Eventueel verstrekt studiemateriaal blijft intellectueel eigendom van de OA of haar vertegenwoordigers.